Kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania 2015/2016

 

Siostra Emma

Tarnowa  Łąka; Kłoda; Rydzyna 

 1. Balwierczak Fabian
 2. Gagawuzis Barbara
 3. Mańka Dawid
 4. Jałowiecki Dawid
 5. Kondracka Zuzanna
 6. Smuk Łukasz
 7. Skrzypczak Kacper
 8. Stachowska Weronika
 9. Strzałkowska Wiktoria
 10. Szorc Adrian
 11. Rzepecki Hubert
 12. Zygner Adrian
 13. Zygner Julia

Marcin Szmania

Przybiń; Rydzyna

 1. Adamczak Dawid
 2. Fąferek Alan
 3. Giera Weronika
 4. Jurgielewicz Martyna
 5. Kulińska Sandra
 6. Łoś Aleksandra
 7. Mitula Magdalena
 8. Panasewicz Weronika
 9. Rybińska Zuzanna
 10. Stężycka Natalia
 11. Śniegucka Daria
 12. Wilczkowiak Filip
 13. Wawrzynowicz Małgorzata
 14. Wawrzyniak Patrycja

Bogdan Witaszek

Kłoda; Moraczewo

 1. Antoniak Paulina
 2. Golański Tomasz
 3. Hyla Paulina
 4. Janiak Jakub
 5. Lech Patryk
 6. Lipny Daniel
 7. Matecka Magdalena
 8. Nicpoń Zuzanna
 9. Nowicka Natalia
 10. Szymański Jakub
 11. Szewczyk Kacper
 12. Podkowski Mateusz
 13. Wleklik Maciej

Marek Nowak

Rydzyna

 1. Adamska Sara
 2. Kasprzyk Aleksandra
 3. Kopyto Nikoletta
 4. Kuźniak Marta
 5. Marach Bartosz
 6. Marciszak Natalia
 7. Ryng Błażej
 8. Rosik Nina
 9. Skiba Adrian
 10. Szwarczyński Mikołaj
 11. Wolniak Agata
 12. Żłobicka Nikoletta

Terminy spotkań grup przygotowawczych:

 

Grupa siostry Emmy

godz. 16.00 terminy:

6.X. 2015

3.XI. 2015

7.XII. 2015

5.I. 2016

9.II. 2016

1.III. 2016

12.IV. 2016

10.V. 2016

 

Grupa p. Marcina Szmanii

godz. 16.15 terminy :

6.10.2015

3.11.2015

7.12.2015

4.01.2016

2.02.2016

1.03.2016

4.04.2016

9.05.2016

 
Grupa p. Bogdana Witaszka

terminy :

13.X.2015 godz.17.15

4.XI.2015 godz.17.00

2.XII.2015 godz.17.00

5.I.2016 godz.17.00

3.II.2016 godz.17.00

2.III.2016 godz.17.00

6.IV.2016 godz.17.00

4.V.2016 godz.17.00

1.VI.2016 godz.17.00

Grupa p. Marka Nowaka

godz. 16.00 terminy :

08. X 2015

05.XI 2015

10.XII 2015

07.I 2016

04.II 2016

10.III 2016

07.IV 2016

12.V 2016


 
A. SAKRAMENT BIERZMOWANIA
B. PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
 
 
A. SAKRAMENT BIERZMOWANIA
 
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".
 
Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje "znamię", pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu - niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność.
 
Sam Chrystus mówi o sobie, że Ojciec naznaczył Go swoją pieczęcią. Także chrześcijanin jest naznaczony pieczęcią: "Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1, 21-22) 105 . Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę, a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej.
 
SKUTKI BIERZMOWANIA
 
Jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.
 
Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem.
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.
 
Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, "ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha świętej bojaźni", i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył cię Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus Pan i "dał zadatek" Ducha.
 
Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

 
KTO MOŻE OTRZYMAĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA?
 
Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Skoro chrzest, bierzmowanie i Eucharystia stanowią jedność, "wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie"; chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie dopełnione.
 
Tradycja łacińska Zwyczaj łaciński podaje "wiek rozeznania" jako odpowiedni czas do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W niebezpieczeństwie śmierci należy jednak bierzmować dzieci, nawet jeśli nie osiągnęły jeszcze "wieku rozeznania".
 
Jeśli mówi się czasem o bierzmowaniu jako o "sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej", to nie należy jednak mylić dojrzałego wieku wiary z dojrzałym wiekiem rozwoju naturalnego. Nie można także zapominać, że łaska chrztu jest łaską darmowego i niezasłużonego wybrania. Nie potrzebuje ona "potwierdzenia", by stać się skuteczną. Przypomina o tym św. Tomasz:
 
Wiek fizyczny nie stanowi dla duszy przeszkody. Tak więc nawet w dzieciństwie człowiek może osiągnąć doskonałość wieku duchowego, o której mówi Księga Mądrości (4, 8): "Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy". W ten sposób wiele dzieci dzięki mocy Ducha Świętego, którą otrzymały, walczyło odważnie i aż do przelania krwi dla Chrystusa.
 
Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego.Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.
 
Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.
 
Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.
 

B. PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Przeglądając Kodeks Prawa Kanonicznego, napotykamy ciekawe stwierdzenie: „ Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie maja troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili” Kan 890
 

Jednoznacznie więc wskazani są ci, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie do bierzmowania. Najpierw rodzice, którzy przez fakt przebywania z dzieckiem, wychowywania go na różnych etapach jego rozwoju, mogą i powinni wykazać swoje zatroskanie o właściwe przygotowanie swoich dzieci do świadomego korzystania z sakramentów które wspomagają drogę wiary. Między innymi sakrament bierzmowania, który ma pomóc w dojrzałym przeżywaniu wiary.